Lönerevision

Massändra löner i systemet

Via Personal - Verktyg kan du i ett samlat formulär ändra alla anställdas löner samtidigt. Du börjar med att specificera från vilket datum den nya lönen ska träda i kraft. Därefter fyller du antingen i ökningen i kronor eller anger den nya lönen. Om ni tillämpar den generella löneökningen per 1/4 för alla kan du med hjälp av trollstaven auto-ifylla beloppet per person i listan. I tabellen ser du även nuvarande lön och rådande minimilöner. Ligger den nya lönen under minimilön enligt Visita/HRF, Visita/Unionen eller Detaljhandel dyker en varning upp.

Lönerevision enligt Visita/HRF

Du som arbetsgivare kan välja att genomföra lönerevisionen enligt två olika alternativ.

  1. Individuell lönefördelning bestående av en garantidel och en pottdel.
  2. Generell löneökning med lika fördelning till alla

Alternativ 1 - Garantibelopp och pott.

Summan av det lokala löneutrymmet framräknas genom arbetstagarnas avtalade sysselsättningsgrad i timmar per månad x örestalet = lokala löneutrymmet. Förhandling av fördelning av löner ska begäras till HRF senast 18 mars 2024.

Alternativ 2 - Generella löneökningar

Löner för vuxna och ungdomar höjs generellt enligt nedan tabell. Beloppet avser heltidsanställd och för deltidsanställda reduceras beloppet med hänsyn till tjänstgöringsgrad.

Lönerevision enligt Detaljhandelsavtalet

Du som arbetsgivare kan välja att genomföra lönerevisionen enligt två olika alternativ.

  1. Individuell lönefördelning bestående av en generell löneökning och ett lokalt löneutrymme
  2. Generell löneökning med lika fördelning till alla

Arbetstagarnas löneökning består av en generell ökning och ett lokalt löneutrymme. Det lokala löneutrymmet kan antingen delas lika mellan alla arbetstagare alternativt vid facklig förhandling, delas olika baserat på exempelvis uppfyllda kriterier.

Tabell över den generella löneökningen:

Tabell över lokalt löneutrymme:

Väljer ni att öka alla arbetstagares löner lika så höjs först lönen enligt beloppet i tabellen för generell löneökning. Därefter höjs det med beloppet i tabellen för lokalt löneutrymme. För deltidsanställd reduceras beloppen med hänsyn till tjänstgöringsgrad.

Vid individuell lönesättning räknas summan av det lokala löneutrymmet fram genom arbetstagarnas förbrukade timmar mellan september till november, föregående år x örestalet = lokala löneutrymmet. Heltidsanställda räknas alltid som 166 timmar medan deltidsanställda räknas på faktiskt förbrukad tid.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.