Ingångsvärden

Har företaget en innestående semesterskuld i form av intjänade, betalda och/ eller sparade semesterdagar ska detta registreras i Personalkollen innan första lönen för att allting ska bli korrekt när personalen väljer att plocka ut semester. Ingångsvärdena hittar du under fliken Löner på er första utbetalningsmånad i systemet. 

Nedan följer en förklaring till vad de olika kolumnerna betyder och hur de ska fyllas i. 

Här kan ni hitta en mall för ingångsvärden som ni sedan kan maila in till support@personalkollen.se om ni vill ha hjälp med att lägga in dessa värden. 

FORA, arbetare/tjänsteman/ anställd VD
Om ni är anslutna till FORA och har varit det under hela året innan ni började med Personalkollen ska samma summa som vid ”bruttolön” fyllas i här. Exempel: Om ni gör er första lön i Personalkollen med utbetalning i april och inte anslöt er till FORA förrän i februari, så ska bruttolön för januari inte räknas med i summeringen. Det är då februari och mars som summeras här.

Bilförmån [ruta 13 på KU10]
Här ska bilförmånsvärdet som hittills finns för året summeras. Förmånen specificeras sedan som bilförmån vid årsredovisningen och på kontrolluppgiften.

Avdrag bilförmån [ruta 17 på KU10]
Har ni under året gjort nettoavdrag för förmånsbilen så ska det totala avdraget hittills för året summeras här. Detta specificeras sedan på kontrolluppgiften.

Kod förmånsbil [ruta 14 på KU10]
Här fyller ni i koden för förmånsbilen. Om ni inte vet vilken kod som ska användas, kan denna uppgift hämtas från skatteverket.

Antal månader förmånsbil [ruta 15 på KU10]
Om den anställde inte har haft förmånsbil under hela året, skriver ni här hur många månader hittills hen haft det.  Exempel: Om bilen införskaffades i februari och ni gör första löneutbetalningen genom Personalkollen i april så ska alltså januari räknas bort, siffran som ska stå i rutan är då ”1” (februari) eftersom mars månad registreras på automatik då ni börjat stämpla i mars. Om förmånsbilen funnits under hela året kan rutan lämnas tom.

Drivmedelsförmån [ruta 18 på KU10]
Här summerar ni värdet för drivmedelsförmånen hittills under året.

Extra ledighetsdagar 
Om en person har extra ledighetsdagar (intjänas vid arbete på röda dagar) sparade när ni började med Personalkollen fylls värdet i här. Exempel: Gör ni första löneutbetalning i april är intjänandeperiod mars registrerat per automatik i systemet, värdet i rutan ska alltså enligt exemplet vara per XX-02-28.

Timbank
Har ni tidigare använt så kallad Timbank för de anställda fylls antal timmar i här. Har ni ett minus-värde anger ni då ett minustecken framför värdet. Exempel: Gör ni första löneutbetalning i april är intjänandeperiod mars registrerat per automatik i systemet, värdet i rutan ska alltså enligt exemplet vara per XX-02-28.

Komptid
Har ni tidigare använd komptid för de anställda fylls antal timmar i här. Har ni ett minus-värde anger ni då ett minustecken framför värdet. Exempel: Gör ni första löneutbetalning i april är intjänandeperiod mars registrerat per automatik i systemet, värdet i rutan ska alltså enligt exemplet vara per XX-02-28.

Sparad semesterersättning
Om man valt att spara en semesterfordran som sedan betalas ut manuellt och endast har ett värde i pengar och inte i specifikt antal dagar, fylls den totala summan i här. Exempel: Gör ni första löneutbetalning i april är intjänat semesterbelopp för mars registrerat per automatik i systemet, värdet i rutan ska alltså enligt exemplet vara per XX-02-28.

Intjänade semesterdagar
De bruttosemesterdagar som tjänats in under det pågående semesteråret ska skrivas i här . Exempel: Görs första löneutbetalningen genom Personalkollen i augusti är intjänade semesterdagar för juli automatiskt inräknade för den anställde. Det är då antal intjänade semesterdagar för april t.o.m. juni som ska fyllas i här.

Intjänat semesterbelopp (fylls i för HRF-anställda, ej tjänsteman)
Här fylls det totala intjänade semestervärdet för det pågående semesteråret in. Exempel: Görs första löneutbetalningen genom Personalkollen i augusti är semestervärde för juli automatiskt inräknat för den anställde. Det är då semestervärdet för april tom juni som ska summeras och fyllas i här. Hur många intjänade dagar personen har för det pågående semesteråret skrivs in i rutan ”intj. Sem.dagar”.

Tjänstgöringsgrad för intjänade dagar (%)
Här skrivs den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i % som den anställde haft under intjänandeperioden. Exempel: Görs första löneutbetalningen genom Personalkollen i augusti är ju tjänstgöringsgraden i juli automatiskt beräknat för den anställde. Det är då tjänstgöringsgraden för april t.o.m. juni som ska summeras och fyllas i här.

Obet. 20XX (föregående semesterår)
Här skrivs antal obetalda semesterdagar den anställde har sparat från föregående semesterår.

Bet. 20XX (föregående semesterår)
Här skrivs antal betalda bruttosemesterdagar den anställde har sparat från föregående semesterår. Om den finns dagar sparade från tidigare semesterår än det senast föregående skrivs det i kolumnerna till höger. Exempel: Det antal semesterdagar som återstår av de som tjänades in under 2013-04-01 - 2014-03-31 (intjänandeåret 2013) fylls i som “Bet. 2013”.

Värde 20XX (föregående semesterår)
Här fylls värdet in för de sparade semesterdagarna från föregående semesterår. Observera att värdet här fylls i per dag och inte den totala summan för alla dagar.

Tjänstgöringsgrad 20XX (föregående semesterår)
Här skrivs den genomsnittliga tjänstgöringsgraden i % som den anställde haft under föregående semesterår.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss