Konvertering av semester vid avtalsbyte

ℹ️ Gäller från utbetalningsmånad januari 2024.

Semesterberäkningen kan skilja sig åt beroende på bland annat anställningsvillkor och kollektivavtal. När en anställd byter villkor gällande semesterberäkning kommer hela semesterskulden konverteras mot den nya beräkningen. I denna artikel kan du läsa om hur systemet reglerar konverteringen.

Från procentregeln till sammalöneregeln

  • Den anställdes intjänade, betalda och sparade dagar kvarstår i antal.
  • Värdet på alla dagar räknas om utifrån sammalöneregeln till 5,4 procent av nuvarande månadslön per dag. Eller den procentsats ni angett på ert grundavtal.
  • Visar det sig att man tjänat in ett högre semesterdagsvärde på procentregeln än vad det nya värdet blir enligt sammalöneregeln kommer överskjutande semesterlön generera ett rörligt semestertillägg.
  • Sparade dagar beräknade på procentregeln behåller tjänstgöringsgraden från senaste året. Dessa omräknas först efter ett nytt semesterårsskifte och om den anställde har haft en annan tjänstgöringsgrad.
  • Om semesterrätten ökar till fler dagar per år vid byte av semestervillkor beräknas detta från och med skiftesdatumet. Ingen omräkning görs för de passerade månaderna i pågående intjänandeår.

Från sammalöneregeln till procentregeln

  • Den anställdes intjänade, betalda och sparade dagar kvarstår i antal.
  • Värdet på alla dagar kvarstår. Omräkning av sparade semesterdagars värde baserat på senaste året görs först vid nästkommande semesterårsskifte.
  • Beloppet för pågående intjänandeår kvarstår baserat på antal intjänade dagar * värde per dag plus eventuellt intjänat rörligt belopp. Värde per dag = månadslön * 5,4 procent. Från skiftesdagen ökar beloppet enligt procentregeln och den procent ni angett på ert grundavtal.
  • Under anställningstiden med sammalöneregeln har sparade dagar behållit tjänstgöringsgraden från respektive intjänandeår. Tjänstgöringsgraden för respektive år kvarstår till kommande semesterårsskifte med procentregeln. Först då räknas de sparade dagarna om utifrån det senaste årets tjänstgöringsgrad.
  • Om semesterrätten minskar vid byte av semestervillkor så kommer hela årets totalt intjänade dagar stanna på den lägre semesterrätten. Värdet per dag ökas istället baserat på totalt intjänat semesterbelopp.

Underlag till bokföringen

Upplupen semesterlön bokas upp som vanligt tillsammans med eventuell omräkning av semesterdagar. Varje månads förändring bokas mot det konto som den anställda är knuten till. Det innebär att hela månadens förändringen bokas mot det konto som sista anställningen i perioden är knuten till. Det är inte möjligt att få en lönekostnad uppdelad mellan olika konton för arbetare och tjänstemän på samma månad.

Vi bokar endast upp månadens och framtida förändringar mot ett eventuellt annat konto. Detta innebär att den tidigare upplupna semesterskulden inte flyttas med hjälp av vårt bokföringsunderlag. Detta behöver i så fall hanteras manuellt i ert bokföringsprogram.

Fick du svar på din fråga? Tack för din feedback! Något gick snett. Vänligen försök igen senare.